Đá Hoàng Mai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2024

 

Sáng ngày 22/03/2024, tại Hội trường nhà điều hành Công ty CP đá Hoàng Mai – Khối Tân Thành – Phường Quỳnh Thiện – Thị xã Hoàng Mai, đã long trọng tô chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Tham dự đại hội có 58 cổ đông là đại diện và ủy quyền của 3.950.600 cổ phần trên tổng số 361 cổ đông có quyền dự họp đại diện cho 5.612.444 cổ phần.

Về dự và chỉ đạo Đại hội, có Bà Vũ Thị Hải Yến – Phó tổng giám đốc thường trực Công ty CP TCT công trình đường sắt.

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên kết quả Sản xuất – Kinh doanh đã đạt nhiều thắng lợi.

Một số kết quả chủ yếu năm 2023 như sau:

  1. Tổng doanh thu: 67.820.986.952 đồng
  2. Tổng chi phí: 59.611.550.139 đồng
  3. Lợi nhuận trước thuế:             8.209.436.813 đồng
  4. Thuế TNDN hiện hành: 1.641.887.363 đồng
  5. Lợi nhuận sau thuế: 6.567.549.450 đồng
  6. Thù lao HĐQT, BKS: 810.000.000 đồng

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Lợi nhuận được chia năm 2023:                                    6.567.549.450 đồng

Trong đó:

  •            Chi trả cổ tức (11,11%) chiếm tỷ lệ 95%:         6.239.171.977 đồng
  •            Trích lập quỹ Khen thưởng chiếm tỷ lệ 2%     131.350.989 đồng
  •            Trích lập quỹ Phúc lợi chiếm tỷ lệ 3%               197.026.484  đồng

Với những thành tựu đạt được, Năm 2024 mặc dù tiếp tục vẫn sẽ là một năm khó khăn, nhưng HĐQT cùng Ban giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên đều quyết tâm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ và kế hoạch được giao.

Share by