CBTT: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) với tư cách đại lý phân phối xin thông báo kết quả chào bán cổ phiếu lần ra công chúng của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai tính đến hết ngày 08/11/2021-thời gian kết thúc đợt chào bán như sau:

  • Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 1.800.000 cổ phiếu
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  • Giá chào bán: 15.200 đồng/cổ phiếu
  • Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đợt chào bán: 144 nhà đầu tư

+ Tổ chức:                                                                              00 nhà đầu tư

+ Cá nhân:                                                                              144 nhà đầu tư

  • Số lượng cổ phiếu được đăng ký mua: 1.800.000 cổ phiếu
  • Số lượng nhà đầu tư đặt mua thành công:                                      144 nhà đầu tư

+ Tổ chức:                                                                              00 nhà đầu tư

+ Cá nhân:                                                                             144 nhà đầu tư

  • Số lượng cổ phiếu được phân phối: 1.800.000 cổ phiếu
  • Số cổ phiếu còn lại 0 cổ phiếu
  • Tổng giá trị cổ phiếu chào bán được:                      27.360.000.000 đồng.

Trân trọng thông báo./.

Share by